Leveringscondities

1. Aanbiedingen


Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend; leverancier is eerst gebonden nadat hij een opdracht, respectievelijk verkoop definitief schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk schriftelijk heeft bevestigd, alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezendingen, welke niet schriftelijk door hem zijn aanvaard zullen zijn vervallen.

2. Prijs


De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen af magazijn. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. In geval van verhoging van een en ander is leverancier gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding of aanvaarding of bevestiging te voorziene omstandigheden, een en ander met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften. Voor leveranties beneden een totaalbedrag van € 1.000,- per order worden buiten verzendkosten ook eventueel andere kosten, waaronder behandelingskosten, extra in rekening gebracht.

3. Montage


Eventuele montage- of installatie werkzaamheden zijn reeds voor rekening van de koper.

4. Levering


De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijn, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overkomst mocht voortvloeien. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van de leverancier, zal deze in nader overleg treden met de afnemer.

5. Reclames


Onverminderd het bepaalde in artikel 8 zullen reclames over direct waarneembare gebreken door de afnemer binnen 10 dagen na aflevering, c.q. het verrichten van diensten moeten zijn ingediend bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zal zijn vervallen.

6. Betaling


a. Alle betalingen zullen moeten geschieden bij aflevering, of voor goederen bestemd om door leverancier bedrijfsvaardig te worden opgeleverd, na de bedrijfsvaardige opstelling, dan wel voor diensten na voltooiing van de dienstverlening.
b. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van leverancier, of op een door leverancier aan te wijzen bank- of postrekening.
c. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn(en) betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de leverancier verder toekomende rechten, waaronder het recht op de afnemer alle op de in vordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belope van tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 50,-, te verhalen.
d. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet, indien de afnemer meent enig recht van reclame te hebben. Indien na aankomst der goederen de montage door enigerlei andere oorzaak dan wel nalatigheid van de leverancier wordt uitgesteld of vertraagd, zal de bedrijfsvaardige opstelling worden geacht uiterlijk twee maanden na aflevering te hebben plaatsgevonden.

7. Eigendomsovergang


Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan leverancier verschuldigde betalingen, behoudt de leverancier zich het eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de afnemer zal mitsdien de hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het leverancier toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze dan of welke titel ook zijn bedrijf uit brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is, bij schending van het hier bepaalde is artikel 11 van toepassing.

8. Risico


Ongeacht hetgeen tussen leverancier en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven goederen voor risico van de leverancier tot op het tijdstip dat zij de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer of van de afnemer ingeschakelde derden zijn overgegaan.

9. Aansprakelijkheid


Behoudens garantieverplichting beschreven in artikel 10 is leverancier niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook aan zijde van afnemer of derden opgekomen in verband met door leverancier geleverde goederen of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van de leverancier persoonlijk. Opzet of grave schuld van personeel en derden waarvan leverancier zich bedient, leidt derhalve niet tot aansprakelijkheid. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door leverancier aan afnemer geleverde goederen en/of diensten. De leverancier behoudt zich het recht voor goederen in gewijzigde constructie en uitvoering te leveren, zonder de verplichting eerder geleverde goederen overeenkomstig te wijzigen.

10. Garantie


Met inachtneming elders in deze voorwaarden is bepaald, staat leverancier in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen als voor de kwaliteit van de door hem geleverde en gebruikte materialen en/of goederen en

diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de afnemer bewijst, dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking, of gebruik van slecht materiaal, door leverancier kosteloos zullen worden hersteld, vervangen c.q. opnieuw worden verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 6 maanden na aflevering van het goed, voltooien van de verrichte diensten, of, wanneer de goederen door leverancier in bedrijf te worden opgesteld, na bedrijfsvaardige opstelling daarvan met inachtneming van artikel 6d. De garantieverplichting van de leverancier vervalt indien de afnemer zelf wijziging in, of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders op anders op, naar zijn oordeel, onjuiste wijze is behandeld of onderhouden. Indien leverancier ter voldoening van zijn garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen en diensten levert, zullen op deze apparatuur, onderdelen en diensten alle bepaling van deze voorwaarden van toepassing zijn. Niet nakoming van hetgeen omtrent de bepaling is overeengekomen en voorts niet nakoming door afnemer van zijn verplichtingen ontheft leverancier van zijn verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan zijn garantieverplichtingen als leverancier geldt als enige en algehele schadevergoeding. De afnemer is tot een andere vordering tot schadevergoeding welke ook en tot een vordering tot ontbinding der overeenkomst niet gerechtigd.

11. Ontbinding


Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of enig andere met leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling,

stilligging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch hem onverminderd toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke leverancier ten laste van de koper heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

12. Geschillen


Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig wordt beschouwd, welke tussen leverancier en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van en door leverancier met afnemer afgesloten

overeenkomst of nadere beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, ter keuze van leverancier, hetzij aan de uitspraak van een gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de leverancier, of aan het oordeel van een arbiter worden onderworpen. Deze arbiter wordt benoemd door Kamer van Koophandel en fabrieken te Leiden en doet met inachtneming van het Arbitragereglement uitspraak. Indien de afnemer een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, zal hij zulks aan leverancier schriftelijke en met omschrijving van het geschil kenbaar moeten maken. In welk geval leverancier binnen 14 dagen daarna aan de afnemer schriftelijk zijn keuze als boven beschreven moet bepalen, bij gebreke waarvan de afnemer gerechtigd is de keuze te doen.

13. Toepasselijk recht


Op de door leverancier van toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.